4R meetod

4R meetodit kasutatakse selleks, et uurida, välja selgitada ning analüüsida mõju naistele ja meestele ning osalemisviise ja ressursside jaotust soo alusel. Analüüside alusel töötatakse välja tegevuskavad, mille toel ilmnenud soolise ebavõrdsuse olukordi lahendada. Rohkem on seda meetodit kasutatud kohalike omavalitsuste töö hindamisel.

R1 – esindatus (ingl representation)

Meeste ja naiste loetlemine. Tulemused näitavad meeste ja naiste osakaalu otsustajate, töötajate, kasutajate jmt hulgas, st kui palju mehi ja kui palju naisi on esindatud erinevatel tasanditel organisatsioonis, sihtgrupis jne.

R2 – ressursid (ingl resources)

Kvantitatiivne analüüs. Tulemused näitavad, kuidas on ressursid (raha, ruum, aeg jne) jaotunud naiste ja meeste vahel ja kuidas neid kasutatakse. Vastused näitavad seda, kuidas kavandatud või kavandatavates tegevustes ressursid naiste ja meeste vahel jagunevad, st kes saab mida ja kui palju.

R3 – reaalsus (ingl realia)

Kvalitatiivne analüüs ühiskonna kultuurinormide kohta. Miks esindatus ja ressursid on meeste ja naiste vahel jaotunud nii nagu nad on? Millised peamised normid, väärtused ja stereotüübid, hoiakud ja käitumine põhjustavad ressursside ja esindatuse ebavõrdset jaotumist meeste ja naiste vahel?

R4 – rakendamine (ingl realisation)

Uute eesmärkide seadmine ja tegevuste kavandamine olukorra parendamiseks ja ümberkujundamiseks. Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine programmidesse, tegevuskavadesse ja meetmetesse.