Millist nõu pakub kantselei?

Kodanikule

Võrdõigusvoliniku kantseleist saab inimene abi, kui ta kahtlustab, et teda on diskrimineeritud.

Seaduste järgi on keelatud diskrimineerida inimesi tema

 • soo,
 • rahvuse,
 • rassi või nahavärvuse,
 • usutunnistuse,
 • veendumuste,
 • vanuse,
 • puude või
 • seksuaalse sättumuse tõttu.

Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu selle kohta, kas
kedagi on diskrimineeritud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on:  XXXXX

Tööandjale

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub tööandjatele nõu selle kohta, kuidas saavad tööandjad tagada kõigi töötajate võrdse kohtlemise ja kuidas hoiduda diskrimineerimisest. Konkreetsemalt? Võivad kutsuda koolitama, juhendmaterjalid?

Kui töötajaid koheldakse võrdselt ja õiglaselt, aitab see kaasa meeldiva ja töötamist soodustava töökeskkonna tekkimisele.

Riigiasutusele

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused peavad soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi edendama oma tegevuses meeste ja naiste võrdsust. See tähendab, et mis tahes strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavu planeerides ja ellu viies tuleb silmas pidada naiste ja meeste erinevaid huve ja ühiskondlikku staatust. Soo perspektiivi silmapidamine vähendab kujundatavate poliitikate soovimatuid tagajärgi, sh soolise ebavõrdsuse taastootmist või suurendamist. Seega vastavad otsused rohkem erinevate inimeste vajadustele ja paraneb otsuste tegemise kvaliteet.

Võrdõigusvoliniku kantselei saab riigiasutusi võrdõiguslikkuse edendamise kohustuse täitmisel aidata, pakkudes nii tasuta nõustamist kui ka koolitusi.

Voliniku kantseleist saab nõu selles:

 • mida tähendab sooline võrdõiguslikkus ja soolõime;
 • kuidas kaardistada ministeeriumi valitsemisalas soolise ebavõrdsuse suurimaid      probleeme;
 • kuidas  seada soolise võrdõiguslikkuse eesmärke;
 • kuidas kujundada sootundlikke teenuseid;
 • kuidas lõimida arengukavade ja struktuurifondide programmide koostamisel ja rakendamisel sooküsimusi;
 • kuidas viia läbi soolise mõju hindamist;

Voliniku kantselei koolitab riigiasutusi selles:

 • mida tähendab sooline võrdõiguslikkus ja soolõime;
 • kuidas rakendada soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevat võrdõiguslikkuse edendamise ehk      sooküsimuste lõimimise kohustust.

Koolitusprogrammid on tasuta, praktilise iseloomuga ning töötatakse välja  koostöös riigiasutusega nende konkreetseid vajadusi silmas pidades.

Võrdõigusvoliniku kantselei koostab riigiasutustele konkreetsete teemade jaoks ka juhendmaterjale.

Haridusasutusele

Mida pakume?