Kasulikke viiteid

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

soolõime platvorm

Mis on soolõime? Milliseid erinevaid meetodeid kasutatakse soolõime rakendamiseks? Miks on oluline võtta arvesse soolist aspekti spordis, põllumajanduses, ettevõtluses jt valdkondades? Milline on soolise ebavõrdsuse olukord erinevates valdkondades EL-i riikide võrdluses? Mida on teistes riikides tehtud soolõime rakendamiseks? Nendele ja paljudele teistele teid huvitavatele küsimustele leiate vastused vastvalminud  soolõime platvormist.

soolise statistika andmebaas

Andmebaas sisaldab ulatuslikke andmeid soopõhise statistika jaoks ning meeste ja naiste ebavõrdsuse eri aspektide teavet EL-i liikmesriikide võrdluses, pakkudes liikmesriikidele statistilist tõendusmaterjali soolise võrdõiguslikkuse tegevuse toetamiseks ja oma arengu jälgimiseks.

Portaal HARIDUS JA SUGU

ENÜ portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse. Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitikadokumente.

Noorteseireportaal

Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.