Soolõime

Soolõime strateegia tähendab, et ühiskonnaelu mis tahes valdkonnas ja tasandil võetakse kõikide kavandatavate ettepanekute ja otsuste puhul arvesse nii meeste kui ka naiste huve, vajadusi, võimalusi ja ebavõrdset staatust ühiskonnas ning aidatakse sellega kaasa naiste ja meeste võrdsuse saavutamisele. Strateegia rakendamine tähendab, et kõikide kavandatavate ettepanekute ja otsuste puhul tuleb hinnata nende võimalikke tagajärgi naistele ja meestele ning vajaduse korral kujundada kavandatav poliitika ümber selliselt, et see tooks samaväärset kasu nii meestele kui ka naistele.

Näiteks rakendatakse Rootsi Botkyrka linnavalitsuses soolõime strateegiat linnavalitsuse töö planeerimisel juba alates 2009. aastast. Eesmärk on anda kõigile linnaelanikele võrdsed võimalused rääkida kaasa linnakeskkonna kujundamisel ja tagada nii meestele kui ka naistele, nii poistele kui ka tüdrukutele võrdsed võimalused avalike teenuste kasutamisel. Linnavalitsuse juhtimissüsteem on ümber kujundatud nii, et kõigi otsustusprotsesside ja tegevuste juures, sh eelarvete koostamise protsessis, oleks võimalik arvesse võtta soolist aspekti. Inimesi puudutavat statistikat kogutakse ja analüüsitakse soo järgi. Lasteaedades ja koolides loodud kvaliteedisüsteemid sisaldavad näitajaid ja indikaatoreid, mis on esitatud soo kaupa. Tööle on võetud soolise võrdõiguslikkuse eksperdid, kes toetavad õpetajaid nende töös. Linnaplaneerimise ameti töötajaid on koolitatud meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute turvalisust käsitlevates küsimustes. Linnaruumis on välja selgitatud, millised kohad ei tundu turvalised naistele, millised meestele jmt.

Vaata ka: Mis on soolõime, kellele ja milleks?

Loe soolõime kohta lähemalt.