Millistes eluvaldkondades on sooline diskrimineerimine keelatud?

Sooline diskrimineerimine on keelatud kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõudeid ei kohaldata siiski registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele ning vaimulikuna töötamisele, samuti perekonna- ja eraelu suhetele.

Usu tunnistamine ja viljelemine on seaduses seotud usutalitusega. See tähendab, et seadus rakendub kõigile muudele usuliste organisatsioonide tegevustele peale usutalitustega seonduva ning vaimulikuna töötamise.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse mittekohaldamine perekonna- ja eraelu suhetes tähendab seda, et seadus ei reguleeri suhteid perekonnas ega koduses sfääris. Selle seaduse alusel ei ole võimalik näiteks kohtu kaudu nõuda perekonnasisest kodutööde või hoolduskohustuse võrdsemat jaotust abikaasade või elukaaslaste vahel.

Tööelu