Teised indeksid

Soolise võrdõiguslikkuse arengu jälgimiseks on rahvusvahelised organisatsioonid välja  töötanud mitmesuguseid indekseid. Paljudes indeksites on soolise ebavõrdsuse olukorda hinnatud ja välja toodud ühe teemana, aga on ka eraldi soolise võrdõiguslikkuse olukorra mõõtmisele keskendunud indeksid. Need jagatakse peamiselt kahte gruppi: vahetult naiste staatuse ja olukorra mõõtmisele keskendunud ning mõlema soogrupi- meeste ja naiste olukorda mõõtvad indeksid.

ÜRO inimarengu aruande inimarengu indeks sisaldab lisaks paljudele teistele valdkondadele ka soomõõdet. ÜRO Arenguprogrammi poolt koostatav soolise ebavõrdsuse indeks (GII) toetub naiste reproduktiivtervise, võimustamise ja tööturul osalemise näitajatele.

Uuringu- ja analüüsifirma Economist Intelligence Unit koostatud naiste majanduslike võimaluste indeksil (WEOI) on viis mõõdet: tööpoliitika ja selle praktikas realiseerumine, naiste majanduslikud võimalused, sh juurdepääs rahastamisele, haridus ja koolitus, naiste õiguslik ja sotsiaalne staatus ning üldine majanduskeskkond.

Mõlemale soogrupile ja soosuhetele on keskendunud Maailma Majandusfoorumi koostatav globaalne soolise lõhe indeks (GGI), mis võrdleb naiste ja meeste vahelisi erinevusi neljas valdkonnas: võimalused ja osalemine majanduselus ning poliitiliste otsuste tegemisel, hariduselus, tervislikus seisundis ning oodatavas elueas.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni indeks analüüsib sotsiaalsete institutsioonide (perekond, õigus, tavanormid, kultuur, eelarvamused-hoiakud jms) seost soolise ebavõrdsusega. Igal aastal avaldatakse aruanne Sotsiaalsed institutsioonid ja sooline indeks (SIGI).