Strateegiline hagelemine

Projekti “Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” on üheks eesmärgiks tõhustada õiguskaitset diskrimineerimise vaidlustes ning tõsta õigusprofessionaalide teadlikkust sugude võrdõiguslikkusest ja võrdse kohtlemise põhimõttest. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse strateegilist hagelemist nii soolise kui ka mitmese (st mitme erineva tunnuse tõttu diskrimineerimist) diskrimineerimise juhtumite lahendamisel. Selleks valib volinik nimetatud perioodil välja õiguspoliitiliselt olulised diskrimineerimisjuhtumid, milles soovitakse jõuda kohtulahendini ning kujundada seeläbi kohtupraktikat.

Strateegiline hagelemine loob võimalusi, et minna kohtusse uute ja seni kohtulikust arutelust kõrvale jäänud soolise ja mitmese diskrimineerimise kaasustega. Hagelemise tulemusena peaks tõhustuma õiguskaitse soolise ja mitmese diskrimineerimise juhtumites ning kasvama teadlikkus naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõttest.

Samuti koolitatakse advokaate ja teisi praktiseerivaid juriste.

Volinik teeb strateegilise hagelemise elluviimisel koostööd advokaadibüroodega.

Võrdõigusvoliniku kantselei panus strateegilise hagelemise ettevõtmises seisneb diskrimineerimisalase ekspertteadmise pakkumises kohtuprotsessis kannatanut esindavale õiguseksperdile/advokaadile ning hagemisega seotud kulude, sh advokaaditasude, riigilõivude ja kaotuse korral vastaspoole kohtukulude katmises.

Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants