Soolõime strateegia

Soolõime strateegia (ingl k gender mainstreaming) eesmärk on kindlustada, et ka need poliitikad või tegevused, mille otsene eesmärk ei ole ühiskonnas esineva soolise ebavõrdsuse vähendamine, võtaksid arvesse mõlema sugupoole huve, vajadusi ja sotsiaalset staatust. Ühtlasi tagab soolõime strateegia rakendamine, et ühte sugupoolt ei asetata ebasoodsamasse olukorda, olgu teenustele juurdepääsu või ressursside jagamise osas. Soolõime ehk soo aspekti lõimimine seisneb selles, et kõiki ettepanekuid ja otsuseid tuleb kaaluda soolist vaatenurka arvesse võttes, et selgitada välja otsuste võimalikud tagajärjed meeste ja naiste elukvaliteedile ning kujundada poliitikad selliselt, et need oleksid ühtmoodi kasulikud nii meestele kui ka naistele. Selle põhimõtte järgimine on eriti oluline haridus-, töö-, tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduspoliitikas.