Olukorra SWOT analüüs

 

Tugevused

 • Kõrge hariduse tase
 • Kõrge tootlikkuse tase
 • Suur vanemaealiste osakaal
 • Suhteliselt suur naiste osakaal tööhõives 

Nõrkused

 • Kõrge töötuse tase sisserännanute hulgas
 • Kõrge noorte töötuse tase
 • Naiste töötuse tase kõrgem kui meestel
 • Suur palgalõhe -16%

Võimalused

 • Uute alustavate ettevõtete arvu suurenemine
 • Osaajaga töötavate naiste osakaalu vähenemine
 • Haiguspäevade tõttu töölt puudumise vähenemine

Ohud

 • Vananev rahvastik
 • Avalikus sektoris, kus töötavad peamiselt naised, on suur haiguspäevade arv
 • Tööhõive suurenemine ametites, milles domineerivad naised on, on väiksem kui ametites milles domineerivad mehed
 • Haridussüsteem ei vasta tööturu vajadustele