Tasub teada

Ümarlaud “Puuetega inimeste õiguste kaitsel”

10. veebruaril 2015 kutsus võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kokku ümarlaua, mis käsitles puuetega inimeste õiguste kaitse küsimusi.  Arutelul keskenduti eelkõige kolmele küsimusele:

  1. Kuidas näevad puuetega inimeste organisatsioonid voliniku institutsiooni rolli täna ja lähitulevikus, mil hakatakse muutma võrdse kohtlemise seadust?
  2. Kuidas peaks Eestis toimuma järelevalve ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise üle?
  3. Millised on puuetega inimeste suurimad probleemid, millele lahenduste otsimisel oodatakse võrdõigusvoliniku abi?

Loe ümarlaua kokkuvõtet.

2015 Riigikogu valimiste nimekirjade analüüs

Erakondade valimisnimekirjade naiskandidaatide osakaal ei ole viimase 10-15 aasta jooksul oluliselt muutunud, küll aga on mõnevõrra kasvanud naiste arv nimekirjade eesotsas, selgus võrdõigusvoliniku kantselei tellitud 2015. aasta Riigikogu valimiste nimekirjade analüüsist. Erakondade valimisnimekirjade analüüsi autor on Glasgow ülikooli teadur Mirjam Allik, analüüs valmis võrdõigusvoliniku kantselei projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014. Võrdõigusvoliniku kantselei tänab koostöö eest Vabariigi Valimiskomisjoni.

Analüüsi saab alla laadida SIIT

Valminud on Soolõime käsiraamat

Sooloime kasiraamatu kaas

Soolise võrdsuse edendamine on kestev protsess, mille käigus tuleb meeste ja naiste võrdsuse olukorras pidevalt kahelda, seda analüüsida ja olukorra parandamisega tegeleda poliitika kujundamise lahutamatu osana.

Võrdõigusvoliniku kantselei koostatud Soolõime käsiraamat annabki nõu, kuidas seda teha. Käsiraamat abistab poliitikakujundajaid soolise võrdsuse kui läbiva põhimõtte lõimimisel valdkonna arengukavade ja Euroopa projektide koostamise, rakendamise, seire ja järelevalve protsessi.

Käsiraamatut saab lugeda ja alla laadida ka SIIT.

 

Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides

Võrdõigusvoliniku kantselei viis 2013. aastal ministeeriumide seas läbi küsitluse puuetega inimestele töötamise ja karjäärivõimaluste tagamise ning töökoha kohandamise kohta.  Küsitlusest selgus, et ministeeriumid ei ole töökeskkonda kujundades võtnud eraldi arvesse puuetega inimeste vajadusi. Mitme ministeeriumi hoonesse ei pääse liikumispuudega inimene kõrvalise abita. Võrdõigusvolinik andis ministeeriumidele mitmeid soovitusi, kuidas tagada puuetega inimeste senisest ulatuslikum värbamine ning eeldused puuetega inimeste töötamiseks ministeeriumides. Volinik rõhutas takistusteta juurdepääsu loomise vajadust ning kutsus ministeeriume üles julgustama puuetega inimesi kandideerima. Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides. Ministeeriumide küsitluse tulemused ja soovitused tööandjatele (2013)