Õigusakte ja dokumente

Eesti:

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Võrdse kohtlemise seadus

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning kantselei põhimäärus

Soolise võrdõiguslikkuse voliniku asjaajamiskord

Euroopa Liit:

Euroopa Liidu leping (artikkel 2 ja artikkel 3 lõige 3)

Euroopa Liidu toimimise leping (artikkel 8)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (artiklid 20,21,23)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/41/EL füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ (2010)

Nõukogu direktiiv 2010/18/EL, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/34/EÜ (2010)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (2006)

Nõukogu direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (2004)

Nõukogu direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (1992)

Nõukogu Direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (2000)

Nõukogu Direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (2000)

ÜRO:

ÜRO Inimõiguste Deklaratsioon

Puuetega inimeste õiguste konventsioon

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta

Pekingi deklaratsioon ja tegevusplatvorm

Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon