Soolise aspekti arvestamine projektitaotluste hindamisel

Avatud taotlusvoorudesse esitatud projektitaotluste hindamise alused on kirjas vastavas meetme määruses, milles on kirjeldatud ka avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri.

Rahastatavate projektide valik toimub projektitaotluste hindamise kaudu. Projektitaotlused peavad vastama konkreetsele etteantud taotlusvormile ja taotlusele esitatavatele nõuetele. Valikukriteeriumid, mis rõhutavad soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhimõtte arvestamist projektitaotlustes, peavad olema kõigis taotluse vormides ja abimaterjalides selgelt väljendatud. Taotlejale peab olema selgelt arusaadav, et kõik vastused taotlusvormis ja selle lisades esitatud küsimustele tuleb anda soolist aspekti silmas pidades ja soolise aspekti puudumist taotluses tuleb põhjendada.

Et lõimida soolist aspekti projektide valikukriteeriumitesse, on võimalik kasutada erinevaid lähenemisi. Üheks on nn miinimumnõuete kehtestamine, mida on kasutatud Poola ESF programmides (2007–2013). Projekti taotluses on esitatud soolise aspekti lõimimise sisaldumise kohta kuus küsimust, millele tuleb vastata jah- või ei-vormis, kusjuures taotluse rahuldamiseks peab vähemalt kahele küsimusele olema vastatud jaatavalt. Peamised miinimumstandardi eelised on järgmised: see sunnib nii projektitaotluse koostajaid kui ka hindajaid mõtlema soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhimõtetest kogu projekti kontekstis ning parandab esitatavate projektide kvaliteeti.

Teiseks võimaluseks on koostada projektide hindamiskriteeriumid selliselt, et soolise aspekti arvestamise eest antakse hindamise käigus lisapunkte. Ka selle meetodi puhul kontrollitakse soolõime strateegia rakendamist projekti kõigis etappides ja tasanditel vastavalt projekti ulatusele ja sekkumisvaldkonnale.

Enne projektide hindamist tuleb hindajatele korraldada koolitusi selle kohta, kuidas hinnata projektitaotlusi naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt. Ekspertide valikul tuleb hinnata ja arvesse võtta ka potentsiaalsete hindajate soolise võrdõiguslikkuse alast kompetentsi. Kuna kõigil juhtudel ei ole see võimalik sobivate kandidaatide vähesuse tõttu, siis tuleks kaaluda hindajate koolitamist ja eraldi juhendmaterjalide koostamist soolise aspekti hindamiseks või siis kaasata soolise võrdõiguslikkuse eksperte hindamise protsessi.

Hindamise läbiviimise juhendites peab olema selgelt sätestatud, et projektitaotlusi tuleb hinnata ka soolise võrdõiguslikkuse edendamise seisukohalt. On soovitatav, et hindajate koosseis oleks sooliselt tasakaalustatud ja võimaluse korral hindaks ühte projekti nii mees- kui naissoost hindaja.