Eelarve

Analüüsides projekti eelarvet, tuleks võimaluse korral hinnata, kas projekti kulutustest saavad kasu nii mehed kui ka naised. Millised on projektis kavandatud kulutused ühe osaleja kohta meeste ja naiste kaupa? Kui kulutused meeste ja naiste jaoks kavandatud tegevuste puhul on erinevad, siis tuleks analüüsida, mis seda põhjustab ja kas selline erinevus on õigustatud. See tähendab, tuleb veenduda, et tahtmatult ei oleks ühte soogruppi asetatud halvemasse olukorda.

Projekti eelarve koostamisel tuleb tähelepanu pöörata ka lisakuludele, mis on seotud meeste ja naiste võrdsuse eesmärgi saavutamisele suunatud tegevustega. Sellised kulud võivad olla valdkonna hetkeolukorra analüüside/uuringute tegemine meeste ja naiste olukorra kohta, soolise võrdõiguslikkuse ekspertide kaasamine projekti tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse, projekti tegevuste soolise mõju hindamine jmt.