Projekti administreerimine

Projekti juhtgrupi moodustamisel tuleks võimaluse korral jälgida, et meeste ja naiste osakaal erinevatel tegutsemis- ja juhtimistasanditel oleks võimalikult tasakaalus.

Arvestades üldist suhteliselt madalat teadmiste taset meeste ja naiste võrdsuse ja sooliste aspektidega arvestamise küsimustes, tuleks kaaluda vajaduse korral soolise võrdõiguslikkuse eksperdi kaasamist projekti tegevustesse või eksperdiga konsulteerimist projekti teatud etappide juures. Kasuks tuleks ka projekti juhtgrupi koolitamine soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime strateegia rakendamise teemal.

On soovituslik, et kõik projekti juhtgrupi liikmed omandaks piisavalt teadmisi soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide lõimimisest sekkumisvaldkonnas. See võimaldab juhtgrupil toetada soolise võrdõiguslikkuse edendamist kogu projekti jooksul ja tagada parem lõpptulemus.

Projektide rakendajatel on olulised

  •  baasteadmised soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhimõistetest, printsiipidest ja eesmärkidest;
  •  teadmised soolise aspekti lõimimise praktikast oma tegevusvaldkonnas.

Soolise aspekti lõimimine projektidesse on uus teema ning teemaga kurssi viimine nõuab pingutust ja aega. Selleks, et soolise ebavõrdsuse vähendamise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud küsimuste lõimimine projekti tegevuste ettevalmistamisse ja rakendamisse oleks edukas, peaksid kõik juhtgrupi liikmed olema sellest huvitatud. Ühe isiku vastutavaks seadmine ei taga veel edu soolõime strateegia rakendamisel ning meeste ja naiste tegeliku võrdsuse saavutamisel. Edu tagab koostöö, avatud meel, soov õppida praktilise töö käigus ja teistega kogemusi vahetades.

Soolise võrdõiguslikkuse integreerimine ehk lõimimine tähendab, et kõiki projekti eesmärke ja tegevusi tuleb käsitleda uuest aspektist – soolisest aspektist –, esitada uusi küsimusi ja rakendada uusi teadmisi.