Soolise mõju hindamine

Soolise mõju hindamise eesmärk on koguda informatsiooni poliitikavalikute eeliste ja puuduste kohta, hinnates nende potentsiaalseid tagajärgi meeste ja naiste eludele. Soolise mõju hindamisel tunnistatakse, et mehed ja naised täidavad ühiskonnas sageli erinevaid rolle, mistõttu võivad nende kogemused, võimalused, vajadused ja prioriteedid olla erinevad ning neid erinevusi võetakse hindamise protsessis arvesse.

Soolise mõju hindamine on tulevikku suunatud iseloomuga protsess, mille eesmärk on ennetada ühiskonnas soolise ebavõrdsuse suurendamist või taastootmist.

Soolise mõju hindamine tugineb soopõhisel statistikal ja olukorra soolisel analüüsil. See tagab, et poliitika ja meetmed ei tugineks n-ö tavamõistusel põhinevatel arvamustel, mis enamasti tahtmatult peegeldavad ühiskonnas valitsevaid soolisi stereotüüpe ja eelarvamusi.

Kui soolise mõju hindamise tulemusena selgub, et poliitikal või meetmel on potentsiaal suurendada või taastoota ühiskonnas eksisteerivat soolist ebavõrdsust, siis tuleb poliitika või meede ümber kujundada selliselt, et see aitaks kõrvaldada soolise ebavõrdsuse tekkepõhjusi.

Siinjuures tuleb meeles pidada, et meestele ja naistele võrdsete võimaluste tagamine ei ole alati saavutatav ressursside võrdse jagamise või võrdse panustamise korral. Ajalooliselt väljakujunenud soolise ebavõrdsuse likvideerimine on võimalik ainult panustades rohkem ressursse ebavõrdsemas olukorras oleva soogrupi olukorra parandamisele. Soolise mõju hindamine keskendub siiani ühiskonnas normiks peetud kaudsete või tahtmatute diskrimineerimisevormide avastamisele ja nende mõju vähendamisele.

Soolise mõju hindamise läbiviimisest saadav kasu

  • Meeste ja naiste olukorra võrdlev uurimine ja erinevuste arvestamine tagab, et poliitika kujundamisel tahtmatult ei asetataks ühte soogruppi halvemasse olukorda.
  • Soolise mõju hindamine aitab üles leida valdkonnad ja teemad, mille kohta on vaja koguda rohkem informatsiooni, et tagada poliitiliste otsuste kvaliteet.
  • Soolise ebavõrdsuse põhjuste uurimine aitab tõstatada ja lahendada ühiskonnas esinevaid struktuurseid soolise ebavõrdsuse probleeme.
  • Soolise mõju hindamine annab lisainfot iga rakendatava poliitika või meetme mõju kohta.
  • See hoiatab poliitikakujundajaid võimalikest potentsiaalsetest probleemidest, mis võivad tekkida meetme rakendamise tagajärjel ja aitab ära hoida vajadust hilisemate reaktiivsete meetmete rakendamise järele ja nendega kaasnevaid kulusid.

Soolise mõju analüüsimisel vaadatakse kahte järgmist aspekti:

  • esiteks, kas otsusel on negatiivsed tagajärjed naistele või meestele ning soolise võrdsuse saavutamisele;
  • teiseks, kas otsusetegemise protsessis esineb varjatult eelarvamusi, norme või standardeid, mis on sooliselt diskrimineerivad.

Otsuste mõju hindamiseks peab arvestama selliseid naiste ja meeste vahelisi erinevusi, mis on konkreetses tegevusvaldkonnas asjakohased. Andmeid tegelikust olukorrast ja otsuste potentsiaalsest mõjust võib saada mitmesuguseid meetodeid kasutades, näiteks

  • kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid (intervjuud, küsitlused, fookus-grupi intervjuud, juhtumianalüüs jms);
  • töögrupid, ümarlauad, konverentsid, seminarid;
  • konsultatsioonid soouuringute ekspertide ja soolise võrdõiguslikkuse spetsialistidega.

Kui statistilisi ülevaateid, uurimisandmeid või aruandeid ei ole, tuleb kavandatava poliitika või meetme võimalike mõjude hindamiseks kindlasti konsulteerida ka soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega. Huvigruppidega konsulteerimisel  tuleb silmas pidada seda, et neid tehtaks nendega, kellele vastava poliitika rakendamine tegelikult mõju avaldab.

Sooliste mõjude hindamisel erinevates tegevusvaldkondades on abiks ka erinevad küsimustikud.