Koolitamine

Koolituste eesmärk on toetada poliitikakujundajate jõupingutusi soolise aspekti lõimimisel meetmetesse ja programmidesse ning organisatsioonide tööprotsessidesse.

Koolitused võivad olla eesmärgiga tutvustada Euroopa Liidus ja Eestis kehtivat soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja seadusandlust, parandada soolise võrdõiguslikkuse baasteadmisi, omandada soolõime strateegia rakendamise meetodeid, lihvida sootundlike indikaatorite väljatöötamise oskusi, kummutada soolisi stereotüüpe jmt. Et osata soolist aspekti oma igapäevatöös arvesse võtta, peavad poliitikakujundajal olema baasteadmised soolisest võrdõiguslikkusest. Paljud riigid on soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime koolituste korra kehtestanud riiklikul tasandil.

Näiteks Soomes peavad kõik ministeeriumid korraldama soolõime strateegia rakendamise koolitusi oma tippjuhtidele ja personalile. Saksamaal on soolõime strateegia rakendamine võetud ühistes protseduurireeglites sätestatud juhtpõhimõtteks, mis kehtivad kõigile föderaalministeeriumidele. Föderaaltasandil vastu võetud võrdse kohtlemise seaduses on kehtestatud, et kõikide ministeeriumide ja nende allüksuste tippjuhid ja ametnikud vastutavad soolõime strateegia rakendamise eest ja peavad osalema soolise võrdõiguslikkuse koolitustel, et efektiivselt täita neile pandud kohustust. Loe lisa siit.