Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas kandidaadilt tohib küsida tema tervise kohta?

Tööandja võib tööle soovijalt küsida üksnes neid andmeid, mille vastu tal on õigustatud huvi (TLS § 11). Õigustatud huvi tähendab, et huvi tohib tunda üksnes otseselt tööülesannete täitmise võimekusega seonduva kohta.
Kuna andmed terviseseisundi ja puude kohta on delikaatsed isikuandmed (IKS § 4 lg 2 p 3), siis peab tööandja õigustatud huvi hindama veelgi rangemalt. Ka siis, kui tööandjal on õigustatud huvi, tuleb tagada tööle soovija eraelu kaitstus, mis on sätestatud põhiseaduse §-s 26.

Tööandjal tuleb välja selgitada, kas kandidaat sobib pakutavale tööle. Seega võib kandideerimisel küsida, kas kandidaadil on või võib olla raskusi mõne tööülesande täitmisega. Samas ei tohiks reeglina küsida kandidaatidelt tervise ja puude kohta, sest enamasti selleks õigustatud huvi puudub. Töökuulutus peaks andma tööle soovijatele piisavalt infot töö iseloomu kohta, et inimesel oleks võimalik eelnevalt hinnata oma tegelikku võimekust.

Võrdse kohtlemise seadus kaitseb inimest tema puude tõttu toimuva diskrimineerimise eest töösuhetes (VõrdKS § 2 lg 2 p 1 ja p 2).

See tähendab, et tööle soovijate hulgast valiku tegemisel ei tohi kedagi, kes tööülesannete täitmisega hakkama saaks, halvemini kohelda tema puude tõttu. Sama kehtib ka inimese tervisliku seisundi kohta, sest see, eriti krooniliste haiguste või anatoomilise kõrvalekalde korral, on seotud puude mõistega. Võrdse kohtlemise seaduses peetakse puude all silmas eelkõige takistusi, mis piiravad inimese osalemist ühiskonna- ja tööelus, sealhulgas tema kroonilisi haigusi (VõrdKS § 5).

Määrava tähtsusega ei ole asjaolu, kas puue on tuvastatud arstide otsusega. Seega tuleb puude tähendust mõista laiemalt, kui see on sätestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses.

Tervise kohta võib tööandja kandidaadilt küsida üksnes siis, kui mõni seadus seda ette näeb või kui seoses töötamisega võib olla vaja täita teatud tervisenõudeid.

Näiteks politseiteenistusse kandideerija peab läbima politseiametnikule ette nähtud tervisekontrolli ja politseiteenistusse ei võeta inimest, kelle terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele (PPVS § 40 p 8, § 41).

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lg 1 kohustab tööandjaid nõudma tööle võetavalt inimeselt enne tööle asumist kirjalikku tervisetõendit nakkushaiguste suhtes. See kehtib toitu ja joogivett käitlevate töötajate, õpetajate, tervishoiutöötajate jt nimetatud sättes loetletud töötajate kohta.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.