Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tohib lõpetada töölepingu töötajaga, kes hiljuti põetud haigusest mõjutatud terviseseisundi tõttu ei saa enam täiskoormusega töötada?

Tööandja ei tohi töötaja terviseseisundi tõttu töölepingut lõpetada, kui tal on võimalik pakkuda töötajale teist tööd või muuta tema töölepingu tingimusi. Töötajale, kes oma terviseseisundi tõttu ei saa enam täiskoormusega töötada, tuleb asemele pakkuda selline töö, mis tema terviseseisundile vastab. See võib olla teine töö või sama töö, mida töötaja teeb väiksemas mahus, mis ei riku tema tervist ja on töötajale jõukohane.

Tööandja teise töö pakkumise kohustus tuleneb nii töölepingu seadusest (TLS § 88 lg 2) kui ka võrdse kohtlemise seadusest. Töölepingu seaduse järgi tuleb vajadusel korraldada töötajale ka täiendusõpe.

Teise töö pakkumise kohustuse eesmärk on ära hoida töösuhte ülesütlemine ning võimaldada töötajal jätkata töötamist ning tagada talle selle kaudu tema sissetulek. Seetõttu tuleb teise töö pakkumise kohustust tõlgendada laialt. Pakkumised ei tohiks piirduda üksnes kitsalt töötaja erialase tööga. Tööandja peab pakkuma ka neid töökohti, mille puhul tuleks tal muuta töötingimusi, kui see võimaldab töötajal töösuhet jätkata. Ülesütlemine ei ole lubatud, kui tööandjal leidub tööd, mida töötaja on võimeline tegema.

Tööandja ei pea pakkuma neid töökohti, mille puhul põhjustaksid muudatused tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning asjaolusid arvestades ei saa teise töö pakkumist mõistlikult eeldada (TLS § 88 lg 2 ja VõrdKS § 11 lg 2).
Võrdse kohtlemise seadusega on keelatud isikute ebavõrdne kohtlemine (sealhulgas töö- või teenuse osutamise lepingu lõpetamine ja ametist vabastamine) nende puude tõttu (VõrdKS § 2 lg 2). Inimese terviseseisund ja puude mõiste on omavahel seotud.

Võrdse kohtlemise seaduses mõistetakse puude all eelkõige takistusi, mis piiravad isiku osalemist ühiskonna- ja tööelus. Määravat tähtsust ei ole asjaolul, kas puue on tuvastatud meditsiiniliselt. Terviseseisund, mille tõttu töötaja ei saa enam täiskoormusega töötada, on võrdse kohtlemise seaduses hõlmatud puude mõistega.

Võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt peab tööandja rakendama konkreetsel juhul vajalikke asjakohaseid meetmeid, et võimaldada puudega inimesel töös osaleda (VõrdKS § 11 lg 2).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.