Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas töötajat, kes on tihti haige lapsega kodus, võib vallandada? Kas olukord on erinev, kui töötajal on katseaeg?

Ei. Töölepingu ülesütlemine sel põhjusel, et töötaja on tihti kodus oma haiget last põetamas, on keelatud. Sama reegel kehtib ka katseajal.

Töölepingu seaduse järgi ei või töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi (TLS § 92 lg 1 p 2).

Lisaks kaitseb töötajaid ka soolise võrdõiguslikkuse seadus, mille järgi on inimese ebasoodsam kohtlemine seoses lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmisega diskrimineeriv ja seega ka keelatud (SoVS § 3 lg 1 p 3, § 6 lg 2 p 1 ja p 7 ning § 5 lg 1).

Haige lapse hooldamiseks välja antud hooldusleht on töövõimetuslehe liik ja see vabastab lapsevanema töökohustuste täitmisest. Hoolduslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastatuse ajal ei tohi tööandja töötajat tööle lubada ning töötajal on õigus töötegemisest keelduda. Need põhimõtted on sätestatud ravikindlustuse seaduses (§ 52 lg 1 ja lg 3 ning § 61 lg 1) ja töölepingu seaduses (§ 19 p 2).

Katseaja eesmärgiks on teha kindlaks, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel (TLS § 6 lg 1). Kui tööandja ütleb töölepingu üles katseajal, siis peab ta põhjendama ja tõendama, missugused asjaolud näitavad, et töötaja ei sobi kokkulepitud tööd tegema just oma tervise, teadmiste, oskuste, võimete või isikuomaduste tõttu.

Katseajal ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga (TLS § 86 lg 4).

Töölepingu ülesütlemine põhjusel, et töötaja on tihti haige lapsega kodus, on katseaja eesmärgiga vastuolus ning seetõttu seadusega keelatud.
TLS § 92 lg 1 p 2
TLS § 19 p 2
TLS § 6 lg 1
TLS § 86 lg 4
SoVS § 3 lg 1 p 3
SoVS § 5 lg 1
SoVS § 6 lg 2 p 1 ja p 7
RaKS § 52 lg 1 ja lg 3
RaKS § 61 lg 1

Tööandja käitumine loetakse ebavõrdseks, kui ta kohtleb töötajat halvemini raseduse, perekondlike kohustuste täitmise, sünnitamise, lapsevanemaks olemise või mõne muu soolise kuuluvusega seotud asjaolu tõttu (soolise võrdõiguslikkuse seadus § 6 lg 2).

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.