Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kuidas järgida edutamisel võrdse kohtlemise põhimõtet?

Edutamise puhul kehtivad samad põhimõtted nagu värbamiselgi. Kui ettevõttes on olemas kompetentne sobiv kandidaat, siis võib töökoha täita edutamise korras.

Tööandja peab määratlema, mis on pakutava töökoha puhul edukaks töö tegemiseks vajalikud teadmised, oskused, kogemused ja isikuomadused. Seejärel tuleb hinnata kandidaatide kvalifikatsiooni (haridus, kutseoskused, keeleoskus) ja tööks vajalikke isikuomadusi (näiteks otsustusvõime, stressitaluvus, usaldusväärsus, koostöövõime, juhtimisomadused) ning seniseid töökogemusi ja töö tulemusi. Mitme kandidaadi hulgast sobivaima väljavalimiseks peab tööandja hindama kandidaatide teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste vastavust töökoha nõuetele.

Tööandja jaoks on oluline, et ta leiaks igale töö- ja ametikohale sobivaima töötaja. Tööga mitteseotud näitajate või kriteeriumide abil edutamise korral ei saa tööandja tulemusliku töö jaoks sobivaimat töötajat. Töötajatele võib aga jääda mulje, et mõni ei saa oma soo või rahvusliku tausta tõttu kõrgemat ametikohta või soodsamaid töötingimusi.

Võrdse kohtlemise põhimõtte järgi tuleb töötajaid edutamisel kohelda võrdselt. See tähendab seda, et on keelatud töötajaid edutamisest kõrvale jätta või muul moel halvemini kohelda nende soo, rahvuse (etnilise kuuluvuse), nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu (SoVS § 6 lg 1; VõrdKS § 3 lg 1).

Võrdse kohtlemise üheks eelduseks on ka see, et kõigil töötajatel peab olema juurdepääs infole vabadest töökohtadest, kandideerimise võimalustest, kvalifikatsiooninõuetest ja nõutavatest isikuomadustest. Edutamise reeglid, valikukriteeriumid ja töökoha vahetamise võimalused peavad olema kõigi töötajate jaoks ühesugused.

VõrdKS § 2 lg 2 p 1; § 3 lg 1
SoVS § 6 lg 1

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.