Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kuidas peab tööandja käituma, kui töötaja kahtlustab, et teda on diskrimineerivalt koheldud?

 Kui töötaja kahtlustab, et tööandja on jätnud teda tööle või praktikale võtmata, pole teda edutanud või koolitusele saatnud tema soo tõttu, on tal õigus küsida tööandjalt selle kohta kirjalikku seletust. Seletuse peab tööandja andma taotluse esitamisest 10 tööpäeva jooksul (SoVS § 7 lg 1). Seletuses tuleb tööandjal oma valikut põhjendada, tuginedes valituks osutunud töötaja tööstaažile, haridusele, töökogemusele, isiksuseomadustele ja muudele põhjustele, mille poolest oli tööd saanud või koolitusele saadetud töötaja teistest selgelt parem (SoVS § 7 lg 1).

Kui töötaja kahtlustab, et tööandja on teda diskrimineerinud tema rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse tõttu, siis peab tööandja andma kirjaliku seletuse oma tegevuse kohta 15 tööpäeva jooksul pärast kirjaliku taotluse saamist (VõrdKS § 7).

Kirjalikus seletuses peab tööandja esitama asjaolud, millega ta põhjendab oma otsust, käitumist või tegevust. Näiteks on töökuulutuses nõutud magistrikraadi, mis kaebuse esitajal puudub. Tööandja seletuse eesmärk on hajutada avaldaja kahtlused, et teda on seaduses nimetatud tunnuse tõttu diskrimineeritud. Tööandja ei pea isikuandmete kaitse vajaduse tõttu seletuses esitama töökohale valitud isiku nime ega muid andmeid isikustatud kujul.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.