Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida tähendab asjakohaste ning vajalike meetmete rakendamine?

Lisaks üldiste ligipääsetavuse nõuetele näeb VõrdKS § 11 ette tööandja kohustuse rakendada asjakohaseid, konkreetsel juhul vajalikke meetmeid, et võimaldada puudega inimesel töökohale pääseda, töös osaleda ja edutust või koolitust saada. Sarnane kohustus tuleneb ka puuetega inimeste õiguste konventsioonist (artikkel 27 lg 1 p (i)), kus kasutatakse mõistet „mõistlikud abinõud”.

Erinevalt üldistest ligipääsetavuse nõuetest, millele peavad vastama kõik üldkasutatavad hooned, tähendab asjakohaste meetmete rakendamine töökoha kohandamist konkreetse puudega inimese vajadustele vastavaks. Teisisõnu rakendatakse asjakohaseid meetmeid alati individuaalselt ühele töötajale või kandidaadile. Asjakohased meetmed võivad olla ükskõik millised tööruumide ja seadmete, töökorralduse ja ülesannete jaotuse ning tööaja pikkuse kohandused, mis võimaldavad puudega inimesel teha tööd võrdväärselt teiste töötajatega. Kohandusteks loetakse ka tugiisikuga töötamist ning täiendavat koolitust tööülesannete omandamiseks.

Asjakohaste meetmete rakendamata jätmine on võrdse kohtlemise seaduse järgi diskrimineerimine puude tõttu. Tööandja võib asjakohased meetmed rakendamata jätta üksnes juhul, kui sellised meetmed põhjustavad talle ebaproportsionaalselt suuri kulutusi (VõrdKS § 11 lg 2). Ebaproportsionaalselt suurte kulutuste tuvastamisel võetakse arvesse muu hulgas rahalisi ja muid kulusid, asutuse või ettevõtte suurust ning võimalust saada riiklikku rahastamist või rahastamist teistest allikatest. Kui riigi pakutavad teenused ning toetused on piisavad, ei ole koormus ebaproportsionaalselt suur.

Töötukassa  pakub tööandjale järgmisi teenuseid, mis aitavad tööandjal rakendada asjakohaseid ning vajalikke meetmeid:

  • tööruumide ja -vahendite kohandamine
  • tugiisikuga töötamine
  • tööandjale tööturukoolituse hüvitamine
  • kaitstud töö
  • tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine (töötajale)
  • tööandja nõustamine ja koolitamine

Lisaks maksab riik sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 1 p 5 alusel tööandja asemel sotsiaalmaksu töövõimetuspensioni saava töötaja eest, mida võetakse arvesse koormuse proportsionaalsuse hindamisel.

Käesolev selgitus ei ole õigusabi konkreetses asjas. Seetõttu, kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, aga sa ei leidnud sellest artiklist oma probleemile lahendust või sul tekkis küsimus, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.