Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida tähendab sooline võrdõiguslikkus üldhariduses?

Sooline võrdõiguslikkus  üldhariduses tähendab võrdset juurdepääsu kõikidele üldharidusastmetele ja -valdkondadele, mis peaks looma kõigile tüdrukutele ja poistele võrdsed võimalused saada formaalset ja mitteformaalset haridust.

Küsimus ei piirdu üksnes lasteaedade ja koolivõrgu piisavuse ja füüsilise ligipääsetavusega, oluline on, et tüdrukud ja poisid neid võimalusi, sh ka väljaspool formaalharidussüsteemi pakutavaid õppimisvõimalusi, tegelikult saavad kasutada või kasutavad.

Võimaluste hindamiseks ja mõõtmiseks arvestatakse kvantitatiivsete andmete alusel nais- ja meessoost õpilaste tegelikku osalemist haridussüsteemis, aga ka ainekursustes, huvialategevustes jms. Erinevuste ilmnemisel tuleb jõuda selgusele, miks näiteks poisid osalevad huvialaringides vähem kui tüdrukud  ja milliste huvialade puhul on üks soorühm ülekaalus, ning mõelda, mida tuleks teha, et võimalused oleksid tasakaalus.

Võrdsed võimalused haridusprotsessis tähendavad, et

 1. alus-, alg- ja põhihariduses õpivad tüdrukud ja poisid sama õppekava alusel ja samu aineid saavad samu kogemusi ja oskusi ning neile esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja soostereotüüpidest vabu ootusi;
 2. tütarlaste ja poiste vahel ei ole suuri erinevusi gümnaasiumi õppesuundade ja valikkursuste valikutes;
 3. kasutatakse selliseid õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad soolistest stereotüüpidest, sh eelkõige aegunud soorollidest;
 4. arvestatakse individuaalsete erinevustega õpilaste õpistiilides (individualiseeritus) ja püütakse toetada mitmesuguse mehelikkuse ja naiselikkuse väljaarenemist.

Soolisest võrdsusest haridustulemustes ühiskonna tasandil saab rääkida siis, kui

 1. haridustee pikkus, akadeemiline kvalifikatsioon, kutsetunnistused, diplomid jms ei erine oluliselt sugude kaupa;
 2. hariduse kõrval on naistel ja meestel omandatud võrdne staatus ja karjäärivõimalused tööturul, ettevõtluses, otsustusprotsessides osalemises, majanduslikus sõltumatuses, töö- ja pereelus vastutuste ja kohustuste jagamisel jms;
 3. haridusvaldkonna töötajate hulgas on võrdsel hulgal naisi ja mehi kõigil haridusastmetel.

Haridusvaldkonna asutuste – lasteaedade ja koolide, neid administreerivate üksuste  – tasandil tähendab sooline võrdõiguslikkus

 1. soolist tasakaalu kõigis haridustöötajate rühmades ja kõigil astmetel;
 2. nais- ja meestöötajate võrdset väärtustamist, sh nende töö tasustamisel;
 3. demokraatlikku ja õiglast organisatsioonikultuuri;
 4. naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute vastandamise ja erineva väärtustamise vältimist.

Üksikisiku tasandil tähendab sugude võrdsus seda, et tüdrukud ja poisid, naised ja mehed tajuvad

 1. endi õiglast kohtlemist;
 2. võrdseid nõudeid, norme ja ootusi, võrdset tähelepanu, juhendamist ja toetamist;
 3. võrdseid kriteeriume hindamisel;
 4. vaimset ja füüsilist turvalisust, vabadust soolisest ja seksuaalsest ahistamisest;
 5. häid suhteid soorühmade sees ja vahel, õigust oma arvamusi avaldada;
 6. end vabana piiravatest stereotüüpsetest rolliootustest oma minapildi ja soolise identiteedi kujundamisel.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.