Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mida tähendab võrdsete võimaluste loomine?

Võimaluste võrdsuse kui läbiva teemaga arvestamine tähendab seda, et on analüüsitud ja jälgitud, et meetmete ja tegevuste käigus eemaldatakse need barjäärid ja takistused, mis näiliselt ühesuguste tingimuste korral ühte või teise sotsiaalsesse gruppi kuuluvate indiviidide reaalseid võimalusi piiravad. Piiravateks teguriteks võivad olla hoiakud, müüdid, stereotüübid, otsene või kaudne diskrimineerimine, ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud käitumismustrid jms.

Võrdsed võimalused puuduvad sellistesse gruppidesse kuuluvatel isikutel, kelle suhtes on ühiskonnas levinud mingid eelarvamused, negatiivsed hoiakud, kelle huvid on allutatud domineerivate, võimulolevate gruppide huvidele või kes on marginaliseeritud ja tõrjutud. Näiliselt ühesugused objektiivsed tingimused ei taga veel võimaluste võrdsust. Näiteks on puuetega inimestel küll seaduse järgi võrdne õigus haridusele, kuid kui tegelikkuses haridusasutused ei ole ligipääsetavad, siis puuetega inimestel puudub võimalus seda õigust kasutada.

Võrdsete võimaluste loomisel lähtutakse  sageli arusaamast, et kui inimestele on loodud võrdsed lähtepositsioonid ja eemaldatud esialgsed barjäärid, siis edasine sõltub ainult inimese enda vabast tahtest. Sealjuures ei arvestata, et nn vaba tahe on tihti kammitsetud ühiskonnas kehtivatest piiravatest stereotüüpidest ja aegunud tavanormidest.

Võimaluste võrdsuse analüüsimiseks ja võrdsete võimaluste loomiseks vajalikud tegevused on: konsulteerimine, ekspertide kaasamine, asjakohaste uuringute ja statistiliste võrdlusandmete kasutamine.

Vanuse ja rahvuse alusel ebasoodsama kohtlemise vältimine, võrdsemate võimaluste loomine tähendab vanuseliste sihtgruppide kaasamist otsustamisesse ja meetme tegevustesse, eri vanuse- ja rahvusgruppide olukorraga arvestamist, nende informeerimist ja neile suunatud kommunikatsiooni tõhustamist ning juurdepääsu võimaldamist teenustele ja hüvedele.

Puude alusel diskrimineerimise vältimiseks ehk puudega inimeste võrdseks kohtlemiseks on olulised grupi kaasatus otsustamisprotsessides, juurdepääs meetme tegevustele ning universaalse ja kaasava disaini rakendamine.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.