Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Mis kasu on soolisest võrdõiguslikkusest?

Sooline võrdõiguslikkus on demokraatliku ühiskonna arengu eesmärk, üldine hüve ja sotsiaalse õigluse küsimus. Ühiskonna sooline kihistumine takistab tasakaalustatud inimarengut ja viib inimõiguste rikkumiseni. Meeste ja naiste võrdne kohtlemine on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ja kõiki tegevusi läbiv keskne põhimõte.

Ühiskonna kestlikkus sõltub riigi võimest luua oma inimeste arenguks ja tegutsemiseks parimad võimalused. Majanduskasvu, tööhõive ja kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – meeste ja naiste – tegeliku võrdsuse vahel on otsene seos. Konkurentsivõime ja tööhõive kasvu tagab kogu inimressursi – nii meeste kui ka naiste – aktiivne osalus. Iga inimene peab saama arendada oma võimeid ja teha valikuid vabalt, ilma et teda piiraksid soostereotüüpsed hoiakud ja traditsioonilised soorollid. Iga ühiskonnaliikme oskuste, pädevuste ja annete väärtustamine on oluline nii ühiskonna jätkusuutlikkuse kui ka inimarengu seisukohalt.

Meeste ja naiste võrdväärne, täielik ja efektiivne osalemine kõigis ühiselu valdkondades, eriti tööhõives, aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu, mis on strateegia „Euroopa 2020” eesmärk. Selleni jõudmiseks peab soolise võrdõiguslikkuse edendamine saama poliitikakujundamise protsessis igapäevaseks tegevuseks.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine aitab muuta avaliku sektori töö tõhusamaks ja inimesekesksemaks ning tagada, et kavandatavad poliitikameetmed ja avalikud teenused on ka tegelikult, nii meestele kui ka naistele, võrdselt kättesaadavad, hea kvaliteediga ja toovad neile ka samaväärset kasu.

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.