Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Sooneutraalsus

Positiivse või negatiivse mõju puudumine ühele või teisele soogrupile. Terminit „sooneutraalne“ kasutatakse tähistamaks situatsiooni, poliitikat, programmi, tegevust vms, millel puudub  seos soolise võrdõiguslikkuse küsimustega või igasugune mõju soolisele  võrdõiguslikkusele.  Sellisel juhul oleks soovituslik kasutada “sooneutraalne” asemel pigem “sooliselt neutraalne” või “soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt neutraalne”.

Sooneutraalseks nimetatakse ka tegevusi või meetodeid (näiteks sooneutraalne töö hindamine, sooneutraalne keel), kus teadlikult välditakse erinevate rollide seostamist inimese sooga. See tähendab, et nendes tegevustes võetakse arvesse naiste ja meeste ebavõrdset olukorda, vajadusi ja võimalusi ning püütakse kummutada iganenud soorollide ja stereotüüpide mõju. Poliitikaloomes, keeles jms püütakse vältida iganenud soostereotüüpide taasloomist ning mulje tekitamist, et on olemas sellised sotsiaalsed rollid, mille täitmiseks sobivad ühest soost inimesed paremini kui teisest soost inimesed.  Näiteks keeles ei kasutata ametinimetustes ühele soole viitavat ametinimetust või töö hindamise metoodika väljatöötamisel on aluspõhimõtteks, et inimese sugu ei mõjuta seda kui hästi või halvasti inimene mingi tööga hakkama saab.

Vääriti mõistmist esineb ka selles, et tihti nimetatakse „sooneutraalseks“ ka selliseid poliitikaid, tegevusi jms, kus naiste ja meeste erinevat olukorda, vajadusi ja võimalusi ei ole arvesse võetud ehk erinevast soost inimesi koheldakse ühetaoliselt hoolimata sellest, et nende olukord, võimalused ja vajadused ei ole ühesugused. Selline naiste ja meeste olukorda, vajadusi ja võimalusi mittearvestav poliitika, tegevus vms ei ole oma olemuselt tegelikult mitte „sooneutraalne“ vaid “soopime”, st ta avaldab mõju soolise võrdsuse olukorrale, kuid see mõju on pigem negatiivne  (tulemuseks võib olla kas ebavõrdsuse taasloomine või ka ebavõrdsuse suurenemine).

Kui tunned, et Sind on ebavõrdselt koheldud, siis pöördu võrdõigusvoliniku poole meiliaadressil avaldus@volinik.ee või numbril +372 626 9059. Voliniku poole pöördumisel tagatakse pöörduja anonüümsus.