Your Europe ja Euroopa Liidu ühtne digivärav (SDG)

Ühtse digivärava (SDG ehk Single Digital Gateway) eesmärk on lihtsustada rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete toimimist ning kodanike mugavat asjaajamist. Selleks luuakse Euroopa Liidu siseturu võrgustik, mis võimaldab ettevõtjatel ja kodanikel saada aja- ja asjakohast teavet ning abi ühest kohast. Lisaks võimaldab see võrgustikus olevaid teenuseid tarbida piiriüleselt ja veebipõhiselt ühekordse küsimise põhimõtte (nn once-only principle) alusel.

Euroopa Liidu tasandil on ühtne kontaktpunkt ja brändinimi Your Europe, mida täiendatakse eespool nimetatud SDG võrgustiku infoga. Sealt on leitavad ka siseriiklikud kontaktpunktid. Eestis on selleks kontaktpunktiks riigiportaal www.eesti.ee.
 

Tulenevalt Euroopa Liidu kodaniku seadusest ja võrdse kohtlemise seaduse § 16 lõikest 8 tegutseb volinik Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö kontaktpunktina Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikest töötajate ning nende pereliikmete vaba liikumise õiguse teostamise toetamiseks. Juhindume reeglist, et Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikust töötajat tuleb sõltumata kodakondsusest kohelda võrdselt Eesti kodanikuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires.